1. Rekisterinpitäjä
Mannerheimin Lastensuojeluliiton Hämeen piiri ry, Pyhäjärvenkatu 5 B, 33200 Tampere

2. Yhteyshenkilö
Kati Kenttälä, 044 355 8329, kati.kenttala@mll.fi

3. Rekisterin nimi
Perhekummitoiminta

4. Henkilötietojen käsittelijä, jolle henkilötietoja siirretään
Henkilötietoja käsitellään perhekummitoiminnan toiminnassa. Käsittelijöinä MLL:n Hämeen piiri ry:n henkilöstö.

5. Henkilötietojen käsittelyn tarkoitus ja oikeusperuste
Mannerheimin Lastensuojeluliiton Hämeen piiri ry käsittelee henkilötietoja perhekummitoiminnan järjestämiseksi. Tietojen antaminen on edellytyksenä toimintaan osallistumiselle.
Henkilön antamia yhteystietoja saatetaan käsitellä myös MLL:n vapaaehtoistoimintaan osallistumiseksi sekä MLL:n ja sidosryhmien tapahtumista kertomiseen.

6. Henkilötietojen säilytysaika
Henkilötietoja säilytetään niin kauan kuin on tarpeen, perhekummitoimintaan osallistumiseksi. Tiedot anonymisoidaan kolmen vuoden välein tukisuhteen päättymisen jälkeen. Vapaaehtoistoimijoiden koulutustiedot säilytetään vähintään viisi vuotta.

7. Rekisterin henkilöryhmät ja tietosisältö
Henkilöryhmät, joiden tietoja käsitellään, ovat rekisterinpitäjän toimintaan osallistuvia perhekummitoiminnan vapaaehtoisia ja perheitä.
Rekisterissä voidaan käsitellä muun muassa tapahtumaan ilmoittautuneen etu- ja sukunimi, puhelinnumero, sähköposti, osoitteet ja muita perheiden tai vapaaehtoisten toiminnan kannalta olennaisia tietoja sekä tapahtumiin ja koulutuksiin liittyviä muita tarpeellisia tietoja. Koulutuksiin tai tapahtumiin ilmoittautumistiedot saattavat sisältää myös seuraavia: allergiatiedot.

8. Säännönmukaiset tietolähteet
Tiedot kerätään henkilöltä itseltään.

9. Säännönmukaiset tietojen luovutukset
Rekisteritietoja voidaan jakaa MLL:n sisällä. Lisäksi rekisteritiedot siirretään tarvittaessa määritellylle henkilötietojen käsittelijälle. Tietoja ei siirretä EU:n tai ETA:n ulkopuolelle.

10. Rekisterin suojauksen periaatteet
Rekisteritietoihin pääsee käsiksi ainoastaan rekisterinpitäjä ja järjestelmän toimittajan tekniset henkilöt. Ainoastaan nimetyillä henkilöillä on oikeus käsitellä ja ylläpitää rekisterin tietoja. Käyttäjiä sitoo vaitiolovelvollisuus. Rekisteritiedot varmuuskopioidaan turvallisesti ja ne ovat palautettavissa tarpeen tullen. Tulostetut rekisterit säilytetään lukitussa tiloissa, joihin pääsy on vain yhdistyksen nimeämillä henkilöillä.

11. Rekisteröidyn oikeudet
Rekisterissä olevalla henkilöllä on oikeus muun muassa:
– pyytää Rekisterinpitäjältä pääsy häntä itseään koskeviin henkilötietoihin sekä oikeus pyytää kyseisten tietojen oikaisemista tai poistamista taikka käsittelyn rajoittamista tai vastustaa käsittelyä sekä oikeutta siirtää tiedot järjestelmästä toiseen;
– tarkastaa ja tarvittaessa saada korjattua niitä tietoja, mitä hänestä on rekisterissä. Pyyntö tulee suorittaa kirjallisena rekisterin pitäjälle joko sähköpostitse kati.kenttala@mll.fi tai kirjeitse. Tiedot ovat tarkistettavissa sovittuna ajankohtana henkilökohtaisesti MLL Uudenmaan piirin toimistolla. Rekisterissä olevalla henkilöllä on oikeus muutoksiin niissä tiedoissa, jotka hänestä on kirjattu virheellisesti rekisteriin
– tehdä valitus henkilötiedon käsittelystä valvontaviranomaiselle.

12. Muutokset tähän tietosuojaselosteeseen
Tätä tietosuojaselostetta voidaan päivittää aika ajoin, esimerkiksi lainsäädännön muuttuessa. Tämä tietosuojaseloste on viimeksi päivitetty 23.5.2018